Estimado cliente, a continuación le destacamos los principales titulares de la publicación actual de nuestro boletin.

Para ver la publicación, acceda desde ramellsassessors.bol-e.com

Si no ve el correo correctamente, pulse aquí.

Editorial

Editorial

La crisi sanitària derivada de la pandèmia produïda per la COVID-19 continua centrant el gruix dels articles que els oferim aquest tercer trimestre de 2020. Les conseqüències tributàries derivades de la COVID-19 afecten tota mena d’impostos i matèries, per això [...]

Fiscal

COVID-19: mesures fiscals adoptades que es mantenen després de la pandèmia

Novetats fiscals publicades durant la vigència de l’estat d’alarma que continuen vigents o que tindran efecte en pròximes declaracions dels diferents impostos: canvis en mòduls, deduccions en l’IRPF, acords per al pagament de lloguers, disponibilitat de plans de pensions, noves [...]

Laboral

Ingrés mínim vital: qui el pot cobrar?

El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, estableix l’ingrés mínim vital, prestació econòmica de periodicitat mensual que cobreix la diferència entre el conjunt d’ingressos que ha rebut la llar unipersonal o la unitat de convivència durant l’any anterior [...]

Mercantil i Civil

Calendari comptable i mercantil: terminis afectats per la crisi de la COVID-19

El còmput civil de terminis es porta a terme d’acord amb els criteris següents: en els terminis assenyalats per dies comptadors des d’un dia determinat, es comença a sumar des de l’endemà d’aquell que s’assenyala com a terme inicial; si [...]

Comptabilitat

El càlcul del patrimoni net davant la COVID-19

Només als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista en l’article 363.1.e) del TRLSC, no es tindran en consideració les pèrdues d’aquest exercici 2020. Si en l’exercici 2021 hi ha pèrdues que redueixin aquest patrimoni net [...]

Agenda Tributària

Agenda Tributària

Calendari d´obligacions fiscals. Octubre - Noviembre – Diciembre 2020

Normativa

Normativa

Principals normes Fiscals

Hemeroteca

Hemeroteca

Resum d´articles publicats a la premsa econòmica